Assortiment
Zoeken
Winkelwagen
Mijn rekening

Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Technische Groothandel Post b.v.

1  Algemeen

1.1 Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Technische groothandel Post bv, hierna te noemen: “Post”, en diens afnemers, hierna te noemen: “Klant”. Afwijkingen op de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 De Klant mag de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet aan derden op welke wijze dan ook overdragen zonder schriftelijke toestemming van Post. Post zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. 

2  Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Post zijn vrijblijvend, ongeacht of een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2.2 Post kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Door Post aangeleverde folders, omschrijvingen, specificaties, tekeningen en opgaven van gewicht en afmeting zijn louter ter indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, de kosten van verpakking, installatiekosten en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.5 Post is niet gebonden aan enige order die (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Post anders aangeeft.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Post niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3  Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 De voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken overeengekomen of opgegeven termijnen dienen slechts ter indicatie en zijn geen fatale termijn.
3.2 Indien Post voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft van de Klant, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan Post ter beschikking heeft gesteld.
3.3 Levering geschiedt af Post conform de vigerende Incoterms.
3.4 De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Post gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant.
3.5 Post is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.6 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Post de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.7  Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomsten dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden. Indien de Klant wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst verzoekt en partijen geen overeenstemming bereiken blijft de overeenkomst in oorspronkelijke vorm in stand.
3.8  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Post zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.9 Post heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen, ook indien een vaste prijs is overeengekomen, op grond van een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of als de verhoging haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden- voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren -, zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

 

4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Post is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden:
  • indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • indien Post na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Post kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van de Klant, van beslaglegging ten laste van de Klant - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven -, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Post kan worden gevergd.
4.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Post op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Post de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.3 Indien Post tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Post gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5  Overmacht

5.1 Post is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Post geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Post niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Post of van derden daaronder begrepen. Post heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Post haar verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Post kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Voorzover Post ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Post gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

6  Betaling, contractuele rente en incassokosten

6.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL09RABO0149081618 Rabobank ten name van Technische groothandel Post B.V. te Kampen. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2 Post is, indien daar redelijkerwijs aanleiding voor is ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd het stellen van zekerheid door Klant te verlangen.
6.3 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van gebruiker op de klant onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Gebruiker is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.4 Post heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.5 De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Post verschuldigde.
6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.7 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.
6.8 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de klant wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de klant uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Gebruiker is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst. 

7 (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
7.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
7.3 De koper is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van ons opgave te doen van de namen en adressen van hiervoor bedoelden afnemers op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van ons op de koper, met een minimum van euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.
7.4 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
7.5 De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
7.6 Voornoemde onder 1 t/m 5 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet. 

8  Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 Post garandeert dat de te leveren zaken vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Onderdelen die materiaal- en fabricagefouten bevatten zullen kosteloos worden vervangen indien deze CIF worden aangeboden bij Post. De garantie vervalt 12 maanden na levering.
8.2 De gerepareerde en/of vervangen onderdelen worden Ex-Works geleverd door Post. Vervanging en/of reparatie leidt niet tot een verlenging van de in lid 1 genoemde garantietermijn. De kosten in verband met im- of export of andere bijkomende kosten zijn voor rekening van Klant.
8.3 Indien tussen partijen een afwijkende garantieregeling is overeengekomen geldt deze uitdrukkelijk in plaats van, en niet naast, de in lid 1 genoemde garantie.
8.4 Iedere garantie van Post vervalt als gevolg van aanpassing, onderhoud of reparatie van de zaken door anderen dan (aangewezen door) Post alsmede in geval van misbruik, ondeskundig gebruik of onjuiste opslag van de zaken, gebruik in strijd met de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van de zaken of van buiten komende omstandigheden.
8.5 De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Post te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking schriftelijk aan Post te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Post in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Post in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.6 Overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijnen leidt tot verval van recht van de Klant.
8.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Post daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
8.8 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Post en de door Post bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

9          Aansprakelijkheid

9.1 Post is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Post is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Post voor indirecte schade is uitgesloten, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Post is voorts beperkt tot de nakoming van de in artikel 8 opgenomen garantie.
9.3 De aansprakelijkheid van Post is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
9.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Post. 

10 Vrijwaring

10.1 De Klant vrijwaart Post voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Post toerekenbaar is.
10.2 Indien Post uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Post zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Post, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Post en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant. 

11 Intellectuele eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of in verband staan met de geleverde zaken, inclusief aanpassingen, handleidingen en andere gerelateerde documenten of zaken, blijven het eigendom van Post of haar licentiegevers. 

12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Post partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 De rechter in de vestigingsplaats van Post is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Post het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

13 Vindplaats

13.1 Deze voorwaarden kunt u downloaden via internet op  groothandelpost.nl/algemenevoorwaarden.Privacybeleid